Anbi gegevens

In het kader van de afgegeven goedkeuring van de belastingdienst om de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vindt u onderstaand de gegevens.. Dit betekent onder andere dat donateurs, subsidienten etc. gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten. Het bestuur van de DATW is graag bereid vragen hierover te beantwoorden.

Ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht om een aantal gegevens op haar website te publiceren. U vindt deze onderstaand in volgorde van de regeling;

Naam: Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West

RSINnr: 856144496

Aletta Jacobsstraat 190

7607 SH ALMELO

tel. 06-24547030

info@dierenambulance-twentewest.nl

 

Doelstelling volgens artikel 2 van de statuten;

  1. De stichting heeft ten doel:
    A. het bevorderen van dierenwelzijn door het verlenen van eerste hulp aan dieren in nood en/of het vervoer van tot de dierenambulance toegelaten (gewonde dieren naar een dierenarts, dierenasiel, andere opvang of derden.

    B. Het verrichten van alle verdere handelingen ,die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulp te verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezelschapsdieren en natuurdieren.

  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017

Te bestrijken regio

De Regio waarin de activiteiten plaatsvinden is het gebied van de gemeenten Almelo, Twenterand en Wierden.

Samenwerking gemeenten 

2018 zal er op gericht zijn om overeenkomsten met Gemeenten te sluiten ter ondersteuning van haar dierenwelzijnsbeleid. Voor het helpen van zwerfhonden en -katten is een samenwerking met de lokale dierenasiels noodzakelijk. 

Doelstelling 

De voornaamste doelstelling van de  DATW is het voorkomen van en zo professioneel mogelijk oplossen van dierenleed. Dit vereist zowel interne als externe activiteiten. Intern zullen de vrijwilligers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Extern zal het accent liggen op de voorlichting op scholen en bij evenementen. Een actueel overzicht van deze evenementen is dagelijks op de website van DATW te volgen.

Verwerving inkomsten

Middels de zichtbaarheid bij evenementen, goede contacten met de media en aansluiting zoeken met gelijkgestemden in de regio zal de basis worden gelegd voor een gezonde exeploitatie. In de basis wordt de Stichting gesteund door met name DierenLot waar de Stichting sinds oprichting goede contacten mee onderhoudt.DierenLot levert een substantiële bijdrage in geld en natura. Onze Stichting zal verder worden financieel worden versterkt door de verdere uitwerking en implementatie van het sponsorplan.

Eigen vermogen

De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft naar een eigen vermogen/bestemmingsreserves van ca. eur 20.000,-- om onverwachte uitgaven of tijdelijke stagnatie van de inkomsten op te vangen.

Beheer vermogen

Overtollige middelen zullen uitsluitend op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank worden gestald. Vanwege het karakter van het eigen vermogen is het vastleggen op lange termijn niet gewenst.

Bestuurssamenstelling

C.W. Werkman, Voorzitter

J.A.M Buijs, Secretaris en Penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (artikel 4.4 van de statuten van de Stichting)

Verslag van de activiteiten

De Stichting is op gericht op 4 maart 2016. De activiteiten zijn gericht op het zichtbaar maken in de regio, contact met de Gemeenten, Sociale instellingen, aanwezigheid op evenementen en voorbereidingen binnen de organisatie. 4 vrijwilligers zijn opgeleid om het chippen van huisdieren te mogen uitvoeren. Het aantal vrijwilligers bedraagt 7 en een wachtlijst van ca. 20 waarbij uitbreiding van actieve vrijwilligers gelijke tred zal houden met onze activiteiten.

In januari 2017 zijn de activiteiten uitgebreid met een Dierenvoedselbank voor Almelo. Doel van deze dierenvoedselbank is het ondersteunen (en niet stimuleren) van mensen die door omstandigheden samen met hun huisdier een in financieel zwakke situatie zijn beland. Toetsing van toegang tot de Dierenvoedselbank vindt plaats door medewerking van de Voedselbank Almelo en Almelo Doet Mee. Ultimo 2017 zijn er ca. 60 mensen lid van de Dierenvoedselbank.

Binnen de gemeenten Twenterand is er een lopend contract voor de opvang van huis en natuurdieren met DA de Crull. Dit contract inmiddels beeindigd. DATW assisteert op verzoek van Politie of Brandweer in deze gemeente op basis van declaratie.

Binnen de gemeenten Almelo en Wierden is een contract gesloten met de Dierenbescherming, welk 2 jaarlijks wordt herzien. Ook hier assisteert DATW op verzoek van Politie of Brandweer. Declaratie is nog punt van overleg. Punt van zorg is de toenemende belasting van DATW voor dierenambulance ondersteuning. De reden hiervoor is het achterblijven van adequate opvolgingsmelding door de Dierenambulance Dierenbescherming, terwijl dit door de gemeente (ook financieel) is uitbesteed aan de Dierenambulance Dierenbescherming.

Voor het overige wordt de Dierenambulance ingezet voor (spoedeisende) hulp aan eigenaar-gebonden dieren in de regio Twente West.

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte dierenambulance voorkomt grote en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten.

Balans en staat van baten en lasten

balans per 31-12-2017

ACTIVA
Matriële vaste activa
3.027
Vorderingen
0
Liquide middelen (Bank)
548

Totaal Activa

3.575
PASSIVA
Eigen vermogen -1.425
Kortlopende schulden
5.000

Totaal Passiva

3.575
   

De kortlopende schuld ad € 5.000,-- betreft een 3 jarige lening, aflosbaar in 2 gelijke termijn, voor het eerst op 31 maart 2018. Deze lening is verstrekt ter ondersteuning van het werkkapitaal t.b.v. de start van DATW. Voor deze lening zijn geen zekerheden verstrekt.

Inkomsten / Uitgaven 2017

Inkomsten € 1.482

Uitgaven € 1.168

Resultaat € 313