Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West

Website Disclaimer

Algemeen

Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West, hierna te noemen DATW, verleent u hierbij toegang tot de dierenambulance-twentewest.nl en dierenvoedselbankalmelo.nl website en publiceert hier informatie, bestaande uit teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de DATW en derden zijn aangeleverd. DATW behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment kopij te weigeren, te redigeren, in te korten, de inhoud aan te passen of delen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op dierenambulance-twentewest.nl en dierenvoedselbankalmelo.nl opgenomen informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid (in de ruimste zin des woords) of actualiteit. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DATW. De aansprakelijkheid van DATW voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden informatie is uitgesloten en zijn er op basis van de inhoud van de aangeboden informatie op de website geen enkele rechten te ontleden. Gebruikers kunnen zelf inhoud aanleveren voor dierenambulance-twentewest.nl en/of dierenvoedselbankalmelo.nl. DATW oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. DATW zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Neem hiervoor contact met ons op via het info@dierenambulance-twentewest.nl respectievelijk info@dierenveodselbankalmelo.nl adres.

Auteursrechten

Aanbieders van publicaties worden uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de Auteurswet. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze publicaties liggen bij DATW. Kopieëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze publicaties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DATW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke publicaties anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.